• +359 878 767 000
  • Info@demana.bg
  • Българо-Руска Търговско – Промишлена Палата ул. “Никола Мирчев” 35, София 1113, България
Меню

Общи условия

Общи условия за ползване на сайтa на DEMANA INVEST

Последна промяна 29.05.2018 година

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Демана Инвест” ЕООД, наричано по-долу “DEMANA INVEST” и „Агенцията“, от една страна, и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://demana.bg (наричани по-долу Потребители), от друга страна.

DEMANA INVEST е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204997578, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучър 81, ет. 1, офис 4-5, имейл адрес: info@demana.bg, телефон: 0878 767 000. 

Считано от 25.05.2018 г., АГЕНЦИЯТА обработва личните данни на Потребителите, като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. АГЕНЦИЯТА зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва АГЕНЦИЯТА, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в „Уведомление за поверителност” на „Демана Инвест” ЕООД, публикувано на интернет страницата на дружеството и налично в офисите му. 

Моля да прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://demana.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на http://demana.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. В случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на 0878 767 000 или на имейл info@demana.bg.

Настоящите условия съдържат информация за дейността на DEMANA INVEST и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от DEMANA INVEST, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С посещаването на сайта, както и с натискане на всеки един бутон в същия се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от DEMANA INVEST с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. DEMANA INVEST си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

По всички неуредени от Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен при евентуален спор е българския съд. Страните се съгласяват, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

чл. 1. Услугите, предоставяни от DEMANA INVEST на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. 

чл. 2. DEMANA INVEST на своя уеб сайт предоставя оферти за продажба или наем на недвижими имоти на цени, които са достъпни на сайта http://demana.bg. Офертите са предоставени от продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица, работещи на базата на договорни отношения с „Демана Инвест“ ЕООД. 

чл. 3. Информацията съгласно чл. 2 от настоящите Общи условия, която се предоставя на Потребителя и на всяко друго ползващо се лице, е с цел осъществяване на посредничество от DEMANA INVEST при покупка или наемане на имот от Потребителя. 

чл. 4. Всички услуги, които предоставя DEMNA INVEST и всички връзки между нас и съответния клиент/и, се уреждат с отделен писмен договор, който влиза в сила, след като е подписан от компанията ни от една страна и от съответния клиент/и от друга.

чл. 5. (1) Предоставянето на оферти за недвижими имоти от DEMANA INVEST на този уебсайт следва да се счита за предложение от страна на Агенцията да действа като консултант и да предложи посреднически услуги с цел покупка/наем на съответния обявен имот, освен ако изрично не е указано друго в конкретната оферта. 

чл. 5. (2) Използвайки информацията съгласно чл. 2 от настоящите Общи условия, Потребителят се задължава да подпише протокол за оглед при посещение на имоти със съдействието на Агенцията, както и да сключи договор за посредничество с DEMANA INVEST при покупка/наем на имот с посредничеството на Агенцията. 

чл. 6. (1) DEMANA INVEST има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други само на Потребители, които са дали своето изрично съгласие за това. След запознаване с Уведомлението за поверителност и даване на своето съгласието за обработка на личните данни, Потребителят има правото да получава търговски съобщения от DEMANA INVEST.

чл. 6. (2) Потребителят има право да възрази срещу изпращането на търговски съобщения, чрез отписване, използвайки предоставените за целта опции или с изпращането на отказ от тях до DEMANA INVEST. Потребителят следва изрично да уведоми DEMANA INVEST и в случай, че не иска вече предоставени негови лични данни да бъдат обект на директен маркетинг. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

чл. 7. (1) DEMANA INVEST има законен интерес да събира и обработва информация относно Потребителите след извършената от тях доброволна и информирано предоставена идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва следните негови лични данни: име, фамилия, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, IP адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията, както и данни за търсен или предлаган от лицето имот – тип на имота, площ, населено място, квартал, тип строителство. Информацията включва и всякакви други данни, които Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от DEMANA INVEST.

чл. 7. (2) Всякаква информация, предоставяна от потребителя, се обработва съгласно Уведомлението за поверителностна DEMANA INVEST.

чл. 8. В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, DEMANA INVEST обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

чл. 9. (1) Потребителят може да се идентифицира, като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на DEMANA INVEST и да изрази съгласие с настоящите Общи условия и Уведомлението за поверителност.

чл. 9. (2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на DEMANA INVEST, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. DEMANA INVEST може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на DEMANA INVEST по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. 

чл. 9. (3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на DEMANA INVEST данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни или по свое усмотрение DEMANA INVEST има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите. Горното е валидно в случай, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

чл. 10. Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за ваше удобство и информация и като такива вие ги ползвате на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с DEMANA INVEST и ние не поддържаме това съдържание, независимо дали сме партньори на собствениците на тези сайтове или не. DEMANA INVEST не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Потребителите в резултат на използването на тези сайтове. DEMANA INVEST не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО И УСЛУГИ

чл. 11. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на DEMANA INVEST, за да се запознаят с предлаганите имоти от DEMANA INVESTи да ползват предлаганите от компанията услуги.

чл. 11. (2) Договорът за предоставяне на определена услуга се счита за сключен от момента на подписването на писмен договор между DEMANA INVEST и сътоветния потребител. 

ЦЕНИ

чл. 12. (1) Цените на предлаганите имоти от DEMANA INVEST, са тези, посочени от Потребителите (продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица работещи на базата на договорни отношения с „Демана Инвест“ ЕООД), като DEMANA INVEST не носи отговорност относно неточното и/или неактуално обявяване на цена от страна на Потребителя. 

чл. 12. (2) Цените на предлаганите имоти са посочени в евро и включват ДДС, освен в случаите, в които не е посочено изрично, че цената е без ДДС. 

чл. 12. (3) DEMANA INVEST си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на публикуваните оферти, като такива промени няма да засягат вече сключени договори.

ОТГОВОРНОСТ

чл. 13. (1) DEMANA INVEST не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. DEMANA INVEST не гарантира и не поема отговорност за резултатите, които могат да се получат при употребата на сайта, както и за надеждността, точността или валидността на съдържанието, описанията на имоти и снимки, услуги или продукти, придобити в следствие употребата на този уебсайт.

чл. 13. (2) Вие изрично се съгласявате, че употребата на този уебсайт е изцяло на ваша отговорност, като ако е нанесена щета на вашата техника поради ползването му, същата е за ваша сметка.

чл. 13. (3) DEMANA INVEST не поема отговорност относно съдържанието, маркетирането на продукти и услуги и съответствието им с определени цели. Вие изрично се съгласявате, че DEMANA INVEST не дължи обезщетение за загуби или повреди (били те действителни, последващи, наказателни или др.), щети или вреди от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този уебсайт или линк от този сайт. DEMANA INVEST не дължи обезщетение за щети от грешка при употребата на сайта, пропуск, прекъсване, дефект в операцията, компютърен вирус, кражба или щети, настъпили при употребата на информация, мнения или други материали от този уебсайт.

чл. 13. (4) DEMANA INVEST не гарантира, че функциите, съдържащи се в този уеб сайт са безгрешни, че дефектите ще бъдат отстранени, или че сървърът, който предоставя съдържанието, не съдържа вируси или други вредни компоненти. 

чл. 13. (5) Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и да не допускате вреди на DEMANA INVEST и техните доставчици, служители, директори, партньори, агенти, лицензиари от загуби, разходи, вреди от всякакво естество, произтекли от ваше нарушение на някое от условията за ползване на този уебсайт. Вие изрично се съгласявате, че DEMANA INVEST не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни. 

чл. 14. DEMANA INVEST има право да забрани достъпа до уеб сайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите Общи условия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл. 15. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на DEMANA INVEST, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, наличните бази данни, както и всяка информация, която е качена на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на DEMANA INVEST или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на DEMANA INVEST, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 

чл. 15. (2) Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта, са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка DEMANA INVEST.

чл. 15. (3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

чл. 15. (4) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на DEMANA INVEST, DEMANA INVEST има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

чл. 15. (5) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от DEMANA INVEST услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно DEMANA INVEST за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на DEMANA INVEST и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

чл. 15. (6) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на DEMANA INVEST.

чл. 16. (1) DEMANA INVEST има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на DEMANA INVEST върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

чл. 16. (2) Всички права, които не са изрично дадени, са запазени от DEMANA INVEST.

БИСКВИТКИ

чл. 17. DEMANA INVEST използва малки по размер файлове, чрез които сайтът “нарежда” на браузъра на потребителя да запази информация на устройството, което той използва (Бисквитки). 

Вижте повече за нашата Политика относно бисквитките тук

За въпроси относно настоящите Общи условия за ползване на сайта можете да ни звъните на тел. 0878 767 000 или да ни изпратите имейл на info@demana.bg. 

Политика за конфиденциалност

Информацията, която изискваме от нашите потребители е свързана единствено с успешното извършване на предлаганата от нас услуга. Достъп до вашите данни имат единствено висшия персонал, който разпределя задачите и домакинята, която е определена за вашето посещение.
Ако искате да заличим всяка информация за вас от сървърите на Demana Invest, моля пишете ни нa info@demana.bg .

Политика за бисквитките

Ние използваме бисквитки на нашия сайт, за да подобрим неговото представяне, да ви предоставим най-добро потребител-ско изживяване и за да ви помогнем в избора на имот. 

 Какво представляват бисквитките?

Бисквитка (cookie) e малко количество данни, които се съхраняват във файл, който уебсайтовете поставят в компютрите на своите посетители с цел съхраняване на информация, специфична за този посетител или устройство-то, което той ползва. Това помага на сайта да запомни информация за вашето посещение, като например вашето имотите, които сте добавили в бележника си, потребител-ско име и други настройки. Така следващото ви посещение ще бъде по-лесно, а сайтът ще бъде по-полезен за вас. 

Бисквитките имат много важна роля и без тях ползването на уеб сайтовете би било по-трудно. Те са създадени, за да се преодолее ограничение то в уеб технологии те. Уеб страниците нямат памет и не могат лесно да разменят информация помежду си. Така бисквитките осигуряват един вид памет за уеб страниците. 

Повечето бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до сайтовете и как ги използват или какво е тяхното местоположение. 

Какви бисквитки използва сайтът на DEMANA INVEST?

Вижте подробно описание на използваните от този сайт бисквитки: 

1. Собствени системно необходими бисквитки

Тези бисквитки са наши собствени бисквитки, които са излючително важни за правилното функциониране на нашия сайт и без тях неговата работа ще бъде невъзможна. Не ги споделяме с трети лица и те не съдържат ваши лични данни. 

Ако изключите тези бисквитки, сайтът няма да работи правилно.

Те ни позволяват да разпознаем, че вече сте посещавали сайта ни, да настроим правилно комуникацията си към вас, да запазим избрани от вас имоти в бележник и да предложим персонализирано съдържание на сайта. 

2. Бисквитки на трети страни – те биват следните видове:

– Аналитични

Аналитичните бисквитки служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. 

Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът ни използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics.

– Функционални

Използваме бисквитки на Google, Facebook и Twitter за функциониране на различните бутони за споделяне към социалните мрежи, както и бисквитки на Crowdio A/S – услугата за онлайн чат, която използваме на нашия уебсайт.

– Рекламни

DEMANA INVEST използва бисквитки на Google и FaceBook, за да ви показва реклами, които вярваме, че са релевантни на вашите интереси. Например, ако сте разгледали оферти за имоти в София на нашия сайт, може да се предположи, че вие имате интерес към такива имоти и ще ви помогнем правилните за вас имоти в София да ви намерят, като ви ги представяме чрез таргетирани реклами. 

Вие можете да видите тези реклами на различни сайтове, които посещавате, както и в социалните мрежи. 

Колко време се съхранява информацията?

Информацията се запазва в зависимост от типа бисквитки. При сесийните тя се изтрива при затварянето на браузъра, докато постоянните са валидни между два месеца и няколко години. Нашите собствени бисквитки са със срок до 90 дни. 

Как можете да управлявате бисквитките?

Като потребител, имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на вашето устройство бисквитки и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. 

Вие можете да контролирате използването на бисквитките от този и други уебсайтове чрез промяна на настройките на вашия браузър. Чрез меню “Опции” или „Предпочитания“ в браузъра можете да намерите съответните настройки. Ето как можете да направите това за различните браузъри:

 

Настойки на бисквитките за Internet Explorer
Настойки на бисквитките за Firefox
Настойки на бисквитките за Chrome
Настойки на бисквитките за Safari web и iOS.


Важно: Имайте предвид, че ако изцяло забраните бисквитките, уебсайтът на DEMANA INVEST няма да може да функционира правилно.

Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки на трети страни, които ние и други рекламодатели ползваме, можете да зададете своите предпочитания и да ги управлявате от тук: Your Online Choices site

ВАЖНО: Ако изключите бисктивките за таргетирани реклами, вие ще виждате същото количество реклами, но те няма да бъдат релевантни за вас и вашите нужди и интереси.

Допълнителна информация

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org


Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитките, свържете се с нас по имейл: info@demana.bg или ни се обадете на тел. 0878 767 000. 

Този документ е обновяван последно на 25.05.2018 г. 

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА:
Като използвате този сайт, вие изразявате съгласие с политиката ни за защита на личните данни.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЕЯ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ !!! 

Вашата последваща употреба на www.demanainvest.com, дори и след нанасянето на промени в тези условия ще означава, че сте съгласни и приемате тези промени.

ВАЖНО: Всяко действие, което вие, трета страна или Демана Инвест ЕООД предприеме с цел защита на тези условия, трябва да бъде отнасяно само към български съд. Ако някое от тези условия е несъвместимо със закона, невалидно или по някаква причина не може да бъде приложено, то следва това условие да се счита за невалидно и по никакъв начин не влияе на валидността на останалите условия.
Сигурност на информацията
Ние от Демана Инвест ЕООД сме въвели редица мерки, които да осигурят сигурността на вашите данни.

Заличаване на информацията Потребителите имат право да поискат от Демана Инвест ЕООД да заличи или промени всяка лична информация, която имаме за тях.
Пишете на info@demana.bg за да задействате процедурата или попълнете формата за отказ ТУК

Всички снимки, текстове, видео клипове, графични материали и банери на Интернет страниците на нашия сайт са собственост на фирмата ни или на нашите партньори и са защитени по закона за авторското право на Република България.

Всяко неправомерно използване на снимки, текстове, видео клипове и други материали от сайта от трети лица ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права. Информацията, публикувана на сайта е с рекламна и информационна цел.

Направили сме всичко възможно, за да предоставим максимално точна информация, но е възможно да са допуснати грешки. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офисите на “ДЕМАНА ИНВЕСТ” ЕООД!

Ако видите нещо неправомерно, моля пишете ни за да го отстраним на: support@demana.bg

DEMANA VIDEO NEWS

БългарскиEnglishDeutschItalianoРусскийEspañol
Scroll Up