Demana INVEST

Est. since 2004

ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

Valuations

Изготвяме оценки на всички видове активи за различни цели - кредитиране, покупко-продажба, счетоводни нужди, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, разработване на инвестиционни проекти, остойностяване на различни имуществени права, определяне на застрахователни стойности и всички други случаи, когато искате да знаете стойността на вашите активи.

-Поземлени имоти – НУПИ, ПИ, УПИ

-Жилищни имоти – апартаменти, къщи, етаж от къща, вили, 

 жилищни сгради/ комплекси и прилежащи към тях – паркинги, 

 гаражи, паркоместа

-Търговски имоти – самостоятелни магазини или такива, 

 разположени в търговска сграда, обекти от типа МОЛ, 

 заведения, обекти за услуги, търговски сгради/ комплекси

-Офисни сгради  – самостоятелни офиси, административни/офис 

 сгради

-Промишлени обекти – предприятия, складове, селскостопански 

 обекти, производствени и инфраструктурни съоръжения

-Туристически обекти – хотели, мотели, музеи, къщи за гости и 

 други подобни

-Приходоносни обекти – бензиностанции, газстанции, енергийни 

 обекти (ФвЕЦ, ВЕЦ и др.)

-Обществени обекти – спортни терени и съоръжения, лечебни и 

 учебни заведения, обекти на обществения транспорт

-Сгради от смесен вид

-Държавни/общински обекти

-определяне стойността на целия бизнес

-определяне стойността на дялове или акции от търговско 

 дружество.

 

 

Базисните документи, необходими за изготвяне на оценки на предприятия са:

-заверени счетоводни отчети за предходните три години

-информация за персонала, договорните отношения, пазарната -позиция и прогнози за бъдещо развитие на предприятието   през  следващите 5-10 години

-инвентарни книги в електронен вид

-други документи – в зависимост от целта на оценката и 

 спецификата на бизнеса.

 

Сроковете за изготвяне на оценки на търговски и предприятия са между 7 и 15 работни дни в зависимост от спецификата на обекта на оценка.

 

-Лек/лекотоварен автомобил

-Товарен автомобил

-Автобус

-Селскостопанска машина

-Ремарке, прикачен инвентар и други подобни

-Производствени съоръжения и поточни линии

-Стоки, материални запаси и други.

 

Цените се договарят в зависимост от обекта на оценка и броя оценявани активи. 

 

Сроковете за изготвяне на оценки на транспортни средства, машини, съоръжения и прозиводствени лини са между 2 и 9 работни дни в зависимост от спецификата на обекта на оценката.

-Оценките на земеделски земи обхващат всички земи в 

 землището на населени места – ниви, пасища, ливади, овощни 

 градини, лозя и други.

-Оценките на трайни насаждения включват всички овощни 

 градини, лозя, както и всички градини засяти с многогодишни 

 растения, като отчитат годишното плододаване, качеството на 

 продукцията, оставащият живот на насажденията, съответните 

 съоръжения и подобрения в имота (поливни системи, дренажи, 

 регулаторни системи и др. помощни съоръжения), състоянието 

 на пазара на съответната продукция.

 

Цените за поземлен имот се определят от спецификата на всеки имот.

 

Необходимите документи за изготвяне на оценката са документи за собственост, актуални скици и други – в зависимост от вида на имота.

 

Сроковете за изготвяне на оценки на земеделски земи и трайни насаждения са между 3 и 9 работни дни в зависимост от спецификата на предмета.

 

Оценката на нематериални активи е тясно свързана с оценката на бизнеса и най често обхваща:

-определяне пазарна стойност на търговска марка

-права върху интелектуална собственост

-патентовани фирмени наименования и лого

-лицензии и концесии и други

 

За изготвяне на оценки на нематериални активи е необходимо предоставяне на всички документи, свързани със собствеността на тези активи и правата им на ползване и патентоване.

 

Сроковете за изготвяне на оценки на нематериални активи са между 5 и 9 работни дни в зависимост от спецификата на обекта на оценката.

Оценки за нуждите на застраховането най-често се изготвят за следните случаи:

 

-Определяне на застрахователни стойности за застраховане на обекта

-Оценка на щети по вече застраховано движимо и недвижимо имущество.

 

За изготвяне на оценки за застрахователни цели са необходими следните докумети:

-застрахователна полица

-документ за собственост

-други документа, касаещи обекта на застраховане.

 

Сроковете за изготвяне на оценки на търговски и предприятия са между 2 и 7 работни дни в зависимост от спецификата на обекта на оценката.

DEMANA REAL ESTATE BULGARIA

Свържете се с нас

централен офис

  • ул. „Тинтява“ 15-17, 1113 НПЗ Дианабад, София, България
  • +359 878 767 000
  • info@demana.bg

Изпратете ни съобщение

Shopping Basket