Столична община помага на собственици на исторически сгради да ги възстановят

Заявленията за финансиране по програма “Културно наследство” се подават до 31 октомври

Собствениците на сгради, които представляват културна ценност, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Културно наследство“ на Столична община.

С програмата се подпомагат собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им. Отпуснатите средства по програмата за 2019 г. са 300 хил. лв. и са осигурени от бюджета на Столична община.

Право да кандидатстват за финансиране по програмата имат собственици на имоти – частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”. Заявления може да се подават лично или чрез упълномощен представител до 31 октомври в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ).

Всяко от заявленията подлежи на комплексна оценка по няколко критерия като пространствена структура и териториален обхват на сградата, категорията й, научната и културната й стойност, състоянието на сградата и дали е необходима намеса, както и потенциала й за обогатяване на средата. Максималният брой точки по заложените показатели е сто.

Оценката и класирането на заявленията се извършва от Експертна комисия, състояща се от петима членове, сред които поне един юрист и един финансов експерт. Останалите членове на комисията са специалисти по опазване на недвижимото културно наследство.

Контролът върху изпълнението на дейностите се осъществява от Програмния съвет с председател главния архитект на София Здравко Здравков.

Договорите за финансиране на одобрените проекти се сключват с кмета на Столична община

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

CEO & FOUNDER
Николай Петров е основател и собственик на DEMANA INVEST -група, специализирана в инвестиции, предоставянето на комплексни услуги в сектора на недвижимите имоти, финансови и аутсорсинг услуги. Част от групата е DEMANA REAL ESTATE BULGARIA – водещата българска агенция за недвижими имоти, която предлага имоти в цяла България!

Последни публикации

Последвайте ни: