Свързани със строителя лица няма да могат да осъществяват строителен надзор

Надзорните фирми няма да могат да сключват договори за изпитвания в лаборатории на строителя или свързани с него лица, предвиждат законови промени

Консултантски компании няма да могат да упражняват строителен надзор на обекти, ако те или свързани с тях лица и фирми са строители и/или доставчици на машини, съоръжения и оборудване на същите тези обекти.

Това предвиждат нови предложения за промени в Закона за устройството на територията, предложени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Текстовете са публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации. Крайният срок за подаване на становища е 25 октомври.

Ведомството предлага още фирмите за строителен надзор да не могат да сключват договори за изпитвания в лаборатории на строителя или свързани с него лица.

С приемането на промените консултантите няма да могат да сключват договор за оценяване съответствието на проекта за строежи, за които самите те или наети от тях лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Затягат се и правилата за прекратяване на действието на издадено удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор от санкциониран консултант. Това ще става при две наказателни постановления и ще се изисква недопускане на нарушения за период от три години.

Завишават се и санкциите за лицата, които извършват оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на закона. В зависимост от нарушението санкциите могат да достигнат и 15 хил. лева.

Предвижда се възможността Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да извършва служебна проверка на комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж.

С промените се завишават и изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Управителят на юридическото лице, което кандидатства за такова удостоверение, ще трябва да е техническо правоспособно лице по смисъла на ЗУТ, т.е. архитект, инженер, урбанист и т.н. Наетите от фирмата лица трябва да са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”, да притежават техническа правоспособност, да имат най-малко 7 години стаж по специалността, а не 5 години, както е в момента, и да не са допуснали или извършили повече от две нарушения по закона и нормативните актове по прилагането му през последните три години.

Продължаването на удостоверението за нов период от 5 години ще става с подаването на писмена декларация, че не са настъпили промени в основанията за издаването на удостоверението.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

CEO & FOUNDER
Николай Петров е основател и собственик на DEMANA INVEST -група, специализирана в инвестиции, предоставянето на комплексни услуги в сектора на недвижимите имоти, финансови и аутсорсинг услуги. Част от групата е DEMANA REAL ESTATE BULGARIA – водещата българска агенция за недвижими имоти, която предлага имоти в цяла България!

Последни публикации

Последвайте ни: