Строежът на нови жилищни сгради набира скорост

Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нараства към края на юни с близо 8% за година, отчита НСИ

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 591 жилищни сгради с 8 456 жилища в тях, на 31 административни сгради/офиси и на 1 168 други сгради.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 27,6%, броят на жилищата в тях – с 8,0%, а общата им застроена площ – с 4,4%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са повече с 10,7%, докато тяхната разгънатата застроена площ намалява със 7,8%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 1,7%, а при общата им застроена площ – с 5,1%.

Към юни на годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 7,8%, броят на жилищата в тях – с 3,4%, а разгънатата им застроена площ – с 5,4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 3,1%, докато тяхната РЗП нараства с 80.9%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 8.3%, а разгънатата им застроена площ – с 38,6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 263, София (столица) – 237, Бургас – 147, Варна – 145, и София – 122. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 646, Пловдив – 1 279, Варна – 868, Бургас – 445, и Кърджали – 336.

През второто тримесечие на годината е започнал строежът на 1 203 жилищни сгради с 5 650 жилища в тях и със 725 541 кв. м обща застроена площ, на 24 административни сгради/офиси с    29 951 кв. м РЗП и на 622 други сгради с 458 304 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 38,1%, жилищата в тях – с 26,1%, а общата им застроена площ – с 15,9%. Започнатите административни сгради бележат ръст от 41,2%, но тяхната обща застроена площ е по-малко с 2,6%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 3,4%, а тяхната РЗП – с 20,1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 6,6%, докато жилищата в тях са по-малко с 8.8%, а разгънатата им застроена площ – с 10,7%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 4.0%, но тяхната РЗП нараства с 14.6%. При започнатите други видове сгради се наблюдава спад както на броя им – с 14.1%, така и на общата им застроена площ – с 16,0%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) – 272 жилищни, 5 административни и 28 други сгради; Пловдив – 155 жилищни, 3 административни и 71 други сгради; София – 120 жилищни и 33 други сгради; Варна – 112 жилищни, 4 административни и 29 други сгради; Стара Загора – 75 жилищни и 58 други сгради.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

CEO & FOUNDER
Николай Петров е основател и собственик на DEMANA INVEST -група, специализирана в инвестиции, предоставянето на комплексни услуги в сектора на недвижимите имоти, финансови и аутсорсинг услуги. Част от групата е DEMANA REAL ESTATE BULGARIA – водещата българска агенция за недвижими имоти, която предлага имоти в цяла България!

Последни публикации

Последвайте ни: