Demana invest

Est. since 2004

Construction supervision

Demana invest

Est. since 2004

НАДЗОР,ПРОЕКТИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

DEMANA  предлага пълна гама услуги в областта на строителния надзор, търпимост и узаконяване на незаконното строителство, оценка на съответствието на инвестиционните проекти,  преустройство и смяна предназначение на сгради и технически паспорт на сгради и обследване на строежите.

 

Фирмата е оправомощена да извършва строителен надзор в проектирането и строителството, притежаваща свидетелство, издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството с удостоверение No РК-0740/12.09.2017г за изпълнение на функциите по строителен надзор, на основание чл. 280 – 292 от ЗЗД застрахователна полица No: Е17740000353/14.11.2017г. при ЗД „БУЛ ИНС“ АД. Притежаваме също и сертификати: ISO 9001:2008, ISO14001:2005 OHSAS 18001:2007. Лицензирана да изготвя оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на строителен надзор, издаден от Дирекция национален строителен контрол, за всички видове и категории строежи. Подписването на договор с фирма за строителен надзор е задължително при строителството на сгради от първа до четвърта категория, а за сградите от пета категория не е задължително, но е препоръчително.

 

През всичките 15 г. на своето съществуване екипът на DEMANA се е стремял да защитава интересите на своите клиенти в целия процес на строителството чрез инструментариума на строителния надзор. От една страна се стремим да подпомогнем клиента да избере оптималният за неговите нужди проект в добър за него обем. След това съблюдаваме този проект да бъде изработен професионално и следим да бъдат избегнати както всички рискове пред техническите изисквания, така и преоразмеряването на проекта, което води до излишно оскъпяване на строежа. Като гаранция за това DEMANA е лицензирана да изготвя оценка на съответствието на проектната документация (надзор в проектирането), което е задължителна предпоставка за издаване разрешение за строеж на сградата и гарантира качеството на изготвения проект.

 

Следващата стъпка е същинското строителство, където осъществяваме надзор в строителството. Нашето участие в процеса започва още в самото му начало съгласно Чл. 157. от ЗУТ  с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Ние отговаряме за правилното изпълнение на одобрените проекти, проверяваме дали се влагат предвидените по проект материали и съблюдаваме за качественото изпълнение на строително – монтажните работи. В процеса на строителство изготвяме всички необходими актове и документи и накрая изготвяме окончателен доклад до ДНСК (за строежите от I до III категория) или Столична община(IV и V категория), за което имаме Удостоверение. Всичко това гарантира качествено изпълнение на строежа и безпроблемно въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване от ДНСК или Удостоверение за въвеждане в експлоатация от СО.

 

Друга често търсена услуга е изготвянето на експертизи относно законността на извършеното строителство и възможността за узаконяване на различни строежи. В част от случаите сградите разполагат с непълен набор документи и ние изготвяме необходимите актове, окомплектоваме преписката съгласно изискванията към датата на издаване разрешението за строеж и въвеждаме сградата в експлоатация. Ако сградата няма разрешение за строеж процесът на узаконяване преминава през няколко основни етапа през които ние от DEMANA активно участваме (за повече информация се свържете с нас).

 

DEMANA извършва за своите клиенти и услуга по преустройство и смяната на предназначение на дадено помещение или сграда в друг тип обект. Процесът на преустройство и/или промяна предназначение на помещение или имот в търговски обект, офис, жилище или нещо друго преминава през следните основни етапи, през които ние екипът на DEMANA активно участваме в целия процес.